Kwaliteit en veiligheid

Veilige zorg en uitstekende kwaliteit zijn harde eisen binnen Santiz. Iedere patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat alle medewerkers werken volgens de norm voor kwaliteit en veiligheid voor patiëntenzorg.


In 2018 is er binnen Santiz wederom veel aandacht besteed aan kwaliteit en veiligheid.


Kwaliteitsmanagementsysteem

In 2018 bereidden we ons voor op de NIAZ (vervolg) accreditatie. Deze vindt plaats in maart 2019 (SKB) en november 2019 (SZ). Er is veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen voor de accreditatie, volgens de normen van het kwaliteitsmanagementsysteem NIAZ Qmentum.

Bezoeken IGJ

In februari 2018 vond het jaarlijkse bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) plaats. In tegenstelling tot in 2017 werden er verder in het jaar geen onaangekondigde bezoeken afgelegd. Het jaargesprek is naar tevredenheid verlopen en heeft geen aandachtspunten van substantiële aard opgeleverd.

In 2018 hebben zich 18 (5 in SKB en 13 in SZ) calamiteiten voorgedaan die wij bij de IGJ hebben gemeld.

Patiënttevredenheid

Ook in 2018 mochten we ons verheugen op een hoge patiënttevredenheid. Zowel het aanbevelingscijfer als de Netto Promotor Score (NPS) waren hoog.


Keurmerken

Beide ziekenhuizen spannen zich in om te voldoen aan de criteria van diverse kwaliteitskeurmerken. Ook in 2018 behaalden beide ziekenhuizen meerdere kwaliteitskeurmerken.


Indicatoren

SKB is in 2018 door weekblad Elsevier uitgeroepen tot één van de acht beste ziekenhuizen in Nederland.


In het onderzoek van Elsevier scoort SKB onder andere bovengemiddeld op medische zorg, patiëntgerichtheid en de dienstverlening.Ook in de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad scoort SKB goed. Daar staat SKB op de vierde plek van de beste streekziekenhuizen in Nederland.


Het SZ behaalde een mooie 15e plaats in de Ziekenhuis Top 100.Klachtenfunctionaris en klachtencommissie

Santiz heeft de behandeling van klachten ingericht conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In de klachtenregeling is aangegeven hoe het indienen van een klacht verloopt. Informatie hierover wordt aan de patiënt uitgereikt en is tevens te vinden op de website.


In de klachtenregeling van Santiz wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds klachtenopvang- en bemiddeling door de klachtenfunctionaris (patiëntencontactpersoon) en anderzijds de meer formele klachtbehandeling door de onafhankelijke klachtencommissie.


Santiz heeft drie klachtenfunctionarissen in dienst. Patiënten kunnen bij de klachtenfunctionaris een klacht indienen of terecht voor advies.


De klachtencommissie doet op basis van eigen onderzoek een schriftelijke uitspraak over de gegrondheid van een klacht. Een uitspraak gaat in voorkomende gevallen vergezeld van een aantal aanbevelingen aan de organisatie. De klachtencommissie kwam in 2018 enkele malen bijeen.


Santiz is aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie, te weten de Geschillencommissie.Klachten worden geregistreerd en tot één rapportage verwerkt. Ieder bedrijfsonderdeel ontvangt een geanonimiseerde kwartaalrapportage over de klachten. Deze worden gecategoriseerd naar afdeling en klachtcategorie, inclusief verbeteradviezen/aandachtspunten.