Reorganisatie topstructuur

Per 1 januari 2018 is de topstructuur van het Slingeland Ziekenhuis en van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix op dezelfde manier ingericht. Het doel hiervan is om met een eenduidige structuur voor beide ziekenhuizen de aansturing en afstemming van de verschillende Santiz-zorgeenheden te versterken. Hierdoor kunnen leidinggevenden in beide ziekenhuizen elkaar eenvoudig vinden voor overleg en afstemming.

Managementteam

Beide locaties kennen per 2018 één managementteam, gericht op de aansturing van de locatie. Beide teams vormen samen met de Raad van Bestuur, de voorzitter en vicevoorzitter van het Overkoepelend Stafbestuur en de (programma)directeur zorgbeleid het beleidsoverleg zorg. Dit beleidsoverleg is verantwoordelijk voor strategie en beleid van de gehele ziekenhuisorganisatie Santiz én voor de interactie met de regionale partijen.Clustermanagers

Zowel SKB als SZ kent per 2018 een aantal clusters onder leiding van clustermanagers. De clustermanagers zijn rechtstreeks onder de Raad van Bestuur gesitueerd en geven leiding aan de teamleiders/teammanagers van de zorgteams. Tevens is er een clustermanager aangesteld voor de Medisch Ondersteunende Behandeldiensten (MOBD) Santiz.

Programma-directeuren

De Raad van Bestuur heeft twee programmadirecteuren benoemd. Voor de nieuwbouw is de transitiedirecteur nieuwbouw verantwoordelijk voor alle voor­bereidingen van de zorgprocessen richting een naadloze overgang naar het nieuwe ziekenhuis. De (programma)directeur zorgbeleid is verantwoordelijk voor het vormgeven en implementeren van een Santiz zorgbeleid, in nauwe afstemming met de medische staf en met de regionale zorgorganisaties.


Medisch clustermanagement

In 2018 is ook samen met de medische staven vorm en inhoud gegeven aan de medische participatie in de besturing van de ziekenhuizen. Dit proces is in oktober 2018 gestart en verloopt bijzonder constructief. Er is overeenstemming bereikt over de invulling van het (medisch) clustermanagement. In de loop van 2019 zijn vijf medisch clustermanagers in functie.Vakgroepen

Vanaf 2017 hebben de eerste vakgroepen belangrijke stappen gezet naar de vorming van een gezamenlijke vakgroep binnen Santiz, werkzaam op beide locaties. De vakgroepen chirurgie, orthopedie en nucleaire geneeskunde zijn inmiddels gefuseerd.

Medisch Specialistisch Coöperatief

Eind 2017 is de intentie uitgesproken om vanaf 2019 de medisch specialisten van beide locaties, ongeacht dienstverband, te verenigen in één collectief. In 2018 is dit nader uitgewerkt met als resultaat één Medisch Specialistisch Coöperatief (MSC) dat inmiddels (mei 2019) daadwerkelijk van start is gegaan.