De basis op orde

In 2015 is besloten om het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem bestuurlijk te laten fuseren. Per 1 januari 2017 zijn de twee Santiz locaties bestuurlijk gefuseerd. In 2018 is deze fusie verder vorm gegeven door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg. In 2019 is deze visie verder uitgewerkt in een missie, een ambitie en meerjarendoelen.

Hier gaan wij voor

Samen beter

Het is onze ambitie tot de top van de regionale ziekenhuizen te blijven behoren. Inwoners van de Achterhoek kunnen bij ons terecht voor minimaal 95% van de ziekenhuiszorg. Voor een klein deel van de zorg, voornamelijk topklinische zorg, gaan patiënten naar een buitenregionaal ziekenhuis.

Het 'Triple aim'-principe is een belangrijk uitgangspunt: gezondheidswinst voor de hele regio, beter ervaren kwaliteit van zorg door de patiënt en afname van zorgkosten per patiënt. Om dit te realiseren zet Santiz zich in voor een optimale samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit de cure, care en welzijn. Ook stemmen we actief af over een samenhangende zorgagenda voor de komende jaren.

Kortom: samen beter!

De Santiz-ambities

De hoofdambitie van Santiz is om een bijdrage te leveren om in 2024 de meest gezonde regio van Nederland te zijn.

 • Wij bieden uitstekende medisch specialistische- en verpleegkundige basiszorg en acute zorg voor inwoners van de Achterhoek. Nu en in de toekomst.
 • Onze kernactiviteit blijft het diagnosticeren en behandelen van ziektes en aandoeningen.Daarnaast zetten we onze kennis en expertise in voor de regio. Dit alles doen we vanuit de visie op positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg (M. Huber).
 • Samen met de patiënt kiezen we het beste behandelaanbod. Wensen en behoeften van patiënten zijn daarbij het uitgangspunt. De patiënt wordt gestimuleerd om actief mee te praten en te beslissen over zijn behandeling.
 • De zorg bieden we dichtbij huis en zoveel mogelijk digitaal.
 • Onze zorg kenmerkt zich door snelheid, efficiëntie en hoogwaardigheid.Onnodige ziekenhuisbezoeken en -opnames dringen we terug.
 • We bundelen onze krachten met zorgaanbieders in de regio en vormen samen een netwerk.
 • Wij werken goed samen met onze zorgpartners om zorg naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Wij faciliteren daarbij op alle vlakken: ICT, medicatie, personeel, facilitair en diagnostiek.
 • Inwoners in de Achterhoek en onze medewerkers en medisch specialisten zijn trots op Santiz.
 • Wij hebben voldoende en uitstekend (zorg)personeel.
 • Wij werken continu aan verbetering van zorg en transparantie over de kwaliteit van deze zorg.

Ambitie: 4 pijlers

Samen gezond

Wij bevorderen de gezondheid van de inwoners van de Achterhoek. Samen streven we er naar om in 2024 de gezondste regio van Nederland te worden.

Dit doen we bijvoorbeeld door middel van:

 • Proeftuinen
 • Een PET-CT in SKB

Samen in het netwerk

Wij werken samen met de partners in de regio waardoor gezondheid wordt bevorderd en de juiste zorg door de juiste professional, op de juiste plek en het juiste moment wordt geleverd.

“Wij werken volgens goed naoberschap samen."

Samen toekomstbestendig

Wij borgen dat medisch-specialistische zorg voor de Achterhoekse inwoner dichtbij huis bereikbaar is en blijft. De beide ziekenhuizen leveren uitstekende zorg, vanuit een heldere visie en vanuit een open cultuur, gericht op continue verbetering.

Samen werkt

Wij streven ernaar om een aantrekkelijke organisatie en regio te zijn om te werken.

“Wij zetten ons regionaal in voor het behouden van kwalitatief en kwantitatief voldoende zorgpersoneel.”